Yandex.Money RUBPerfect Money USD67.5909110031.0167.6 RUB250000.00 RUBYandex.Money RUBAdvanced Cash USD68.699511062.7568.7 RUB73010.39 RUBYandex.Money RUBAdvanced Cash RUB1.024711952.4204.94 RUB2000.62 RUBYandex.Money RUBPayeer USD67.0748114035.9367.08 RUB250000.00 RUBYandex.Money RUBPayeer RUB1.02191312.32510.95 RUB319.15 RUBYandex.Money RUBExmo.com USD67.67411603.0767.68 RUB108486.15 RUBYandex.Money RUBExmo.com RUB1.01731328678.171831.14 RUB250000.00 RUBYandex.Money RUBLiteCoin2293.567912.83344.04 RUB6490.79 RUBPerfect Money USDYandex.Money RUB166.335175828.621.51 USD1143.1 USDPerfect Money USDAdvanced Cash USD1.029311062.751.03 USD1093.88 USDPerfect Money USDPayeer USD1.0011114035.931.01 USD14051.36 USDPerfect Money USDPayeer RUB165.3732312.327.65 USD4.77 USDPerfect Money USDExmo.com USD1.013111603.071.02 USD1624.07 USDPerfect Money USDTether USD1.0491753.585.25 USD790.5 USDAdvanced Cash USDYandex.Money RUB167.715175828.621.48 USD1119.81 USDAdvanced Cash USDPerfect Money USD11.015210031.011 USD9880.82 USDAdvanced Cash USDPayeer USD11.02114035.931 USD13747.23 USDAdvanced Cash USDPayeer RUB166.0015312.327.58 USD4.73 USDAdvanced Cash USDExmo.com USD11.00781603.071 USD1590.66 USDAdvanced Cash USDTether USD1.03891753.585.2 USD782.89 USDAdvanced Cash RUBYandex.Money RUB11.005275828.62200 RUB75436.35 RUBPayeer USDYandex.Money RUB165.29575828.621.54 USD1161.32 USDPayeer USDPerfect Money USD1.0203110031.011.03 USD10234.63 USDPayeer USDAdvanced Cash USD1.039811062.751.04 USD1105.04 USDPayeer USDPayeer RUB163.7196312.327.85 USD4.9 USDPayeer RUBYandex.Money RUB1.0078175828.62100.78 RUB76420.08 RUBPayeer RUBPerfect Money USD67.5268110031.01100 RUB677362 RUBPayeer RUBAdvanced Cash USD69.468711062.75100 RUB73827.86 RUBPayeer RUBPayeer USD66.6805114035.93100 RUB935922.83 RUBPayeer RUBExmo.com RUB1.00531328678.171809.55 RUB330420.16 RUBExmo.com USDYandex.Money RUB166.583775828.621.51 USD1138.83 USDExmo.com USDPerfect Money USD11.001110031.011 USD10019.98 USDExmo.com USDAdvanced Cash USD1.019911062.751.02 USD1083.89 USDExmo.com USDTether USD1.04451753.585.23 USD787.11 USDExmo.com RUBYandex.Money RUB11.001975828.62100 RUB75684.81 RUBExmo.com RUBPayeer RUB1.0211312.32510.5 RUB318.87 RUBTether USDYandex.Money RUB168.370575828.62100 USDT1109.08 USDTTether USDExmo.com USD11.0261603.07100 USDT1562.44 USDT