YAMRUB;PMUSD;63.601;1;30052.12 YAMRUB;ADVCUSD;64.085;1;5533.36 YAMRUB;ADVCRUB;1.0293;1;159622.56 YAMRUB;PRUSD;64.1239;1;6034.37 YAMRUB;PRRUB;1.0507;1;1701.79 YAMRUB;EXMUSD;65.5107;1;999.42 YAMRUB;EXMRUB;1.0588;1;107677.86 YAMRUB;LTC;8781.05;1;0.06304 YAMRUB;USDT;67.0683;1;506.68 PMUSD;YAMRUB;1;62.4465;36952.56 PMUSD;ADVCUSD;1.0197;1;5533.36 PMUSD;PRUSD;1.0197;1;6034.37 PMUSD;PRRUB;1;59.6427;1701.79 PMUSD;EXMUSD;1.0299;1;999.42 PMUSD;USDT;1.0459;1;506.68 ADVCUSD;YAMRUB;1;63.1643;36952.56 ADVCUSD;PMUSD;1;1.0091;30052.12 ADVCUSD;ADVCRUB;1;62.301;159622.56 ADVCUSD;PRUSD;1.0019;1;6034.37 ADVCUSD;PRRUB;1;60.4379;1701.79 ADVCUSD;EXMUSD;1.0252;1;999.42 ADVCUSD;USDT;1.0197;1;506.68 ADVCRUB;YAMRUB;1;1.006;36952.56 ADVCRUB;ADVCUSD;63.5586;1;5533.36 ADVCRUB;EXMUSD;64.9234;1;999.42 PRUSD;YAMRUB;1;62.5611;36952.56 PRUSD;PMUSD;1;1.0003;30052.12 PRUSD;ADVCUSD;1.0159;1;5533.36 PRUSD;PRRUB;1;59.7394;1701.79 PRUSD;EXMUSD;1.0253;1;999.42 PRRUB;YAMRUB;1;1.0211;36952.56 PRRUB;PMUSD;62.2574;1;30052.12 PRRUB;ADVCUSD;62.2389;1;5533.36 PRRUB;PRUSD;62.7629;1;6034.37 PRRUB;EXMRUB;1.0186;1;107677.86 EXMUSD;YAMRUB;1;63.5793;36952.56 EXMUSD;PMUSD;1;1.006;30052.12 EXMUSD;ADVCUSD;1;1.003;5533.36 EXMUSD;ADVCRUB;1;62.1173;159622.56 EXMUSD;PRUSD;1;1.002;6034.37 EXMRUB;YAMRUB;1;1.0281;36952.56 EXMRUB;PRRUB;1.0236;1;1701.79 LTC;YAMRUB;1;8417.8056;36952.56 USDT;YAMRUB;1;62.5853;36952.56